Відбувся з’їзд Європейської асоціації суддів у Гданську

28.05.2015 15:05

15–17 травня 2015 року представники суддівської спільноти країн Європи (судді верховних, апеляційних і місцевих судів – члени Асоціацій суддів країн-учасниць) зібралися на щорічному міжнародному з’їзді Європейської асоціації суддів, який було організовано та проведено Асоціацією суддів Польщі у місті Гданську.

До складу делегації суддів України увійшли президент Асоціації суддів України, суддя ВССУ Олена Євтушенко, суддя Апеляційного суду міста Києва Олег Присяжнюк, суддя Апеляційного суду Київської області Віталій Загоруйко та суддя Київського апеляційного господарського суду Тетяна Ільєнок.

Під час заходу учасники обговорили питання захисту та незалежності суддів, а також проблеми, що виникають у деяких країнах Європи у процесі відправлення правосуддя.

На з’їзді також було визначено напрями подальшої співпраці та запропоновано провести в країнах Європи, зокрема Молдові, Литві й Голландії, спільні конференції з питань практичного застосування окремих норм права, у тому числі міжнародних.

Після обговорення доповідей, що були представлені суддями України, Албанії, Бельгії та Словенії, було прийнято резолюції щодо статусу й соціального захисту суддів цих країн та обговорено можливі шляхи вирішення конфліктних ситуацій.

Зацікавленість викликали виступи членів делегації України, в яких доповідачі звернули увагу на ситуацію, що склалася навколо судової влади в Україні.

Як результат обговорення було прийнято Резолюцію щодо звернення Асоціації суддів України, яку буде направлено до Комітету Міністрів Ради Європи.

Європейська асоціація суддів бере до уваги висновки Венеціанської комісії, наведені в її проміжному звіті, зокрема в його головному висновку, зазначеному у параграфі 104:

a) застосування люстраційних заходів до періоду влади Радянського Союзу після багатьох років падіння комуністичного режиму і прийняття демократичної конституції в Україні вимагають переконливих причин, щоб виправдали специфічну загрозу демократії, яку становлять сучасні комуністи; Комісія вважає, що таку пізню люстрацію виправдати складно.

b) застосування люстраційних заходів до нещодавнього періоду, протягом якого пан Янукович перебував на посаді Президента України, зрештою поставить під питання поточне функціонування конституційної та правової бази в Україні як в демократичній країні, яка керується верховенством права.

c) В Законі про люстрацію є кілька серйозних недоліків, тому його потрібно переглянути у наступних пунктах:

* Люстрація повинна стосуватись лише тих позицій, які дійсно можуть представляти серйозну загрозу правам людини або демократії; список позицій, які підлягають люстрації, має бути переглянутий.

* Вина повинна бути доведена у кожному окремому випадку; людина не може вважатися винною лише на підставі приналежності до категорії працівників державних установ; критерії люстрації мають бути переглянуті.

* Відповідальність за проведення процесу люстрації має бути передана від Міністерства юстиції до спеціальної незалежної комісії, створеної за участю громадянського суспільства.

* Процедура люстрації повинна поважати гарантії чесного суду (право на адвоката, рівність сторін, право бути вислуханим особисто); судовий розгляд повинен призупинити адміністративне рішення про люстрацію до прийняття остаточного рішення; Закон про люстрацію має окремо забезпечити ці гарантії.

* Люстрація суддів має регулюватись лише однією частиною законодавства, а не тими частинами, що його перекривають. Вона має проводитись у повній відповідності до конституційних положень, які гарантують незалежність суддів. Лише Вища рада юстиції має відповідати за звільнення суддів.

* Інформація про людину, яка стала суб’єктом люстраційних заходів, має публікуватись після остаточного рішення суду.

Європейська асоціація суддів прийняла до уваги і підтримує ці висновки, зокрема в тій частині, де вони застосовуються по відношенню до суддів. Незалежність судової влади вимагає особливої обережності і стриманості, коли пропонується будь-яке питання щодо люстрації суддів.

На додаток до вищенаведеного, Європейська асоціація суддів наголошує на тому, що проведення перевірки судді протягом запропонованого часу по своїй суті є небажаним; розширення часових рамок після закінчення даного періоду підвищує міцність цього заперечення.

Європейська асоціація суддів і надалі занепокоєна тим, що проміжні положення Закону про чесний суд (стаття 6) використовуються як засоби для замаскованої люстрації. Будь-яка процедура оцінки роботи судді не має використовуватись як засіб для люстрації. Зокрема, Європейська асоціація суддів вважає, що положення в цьому законі (стаття 85) щодо зобов’язання всіх суддів України проходити тести та перевірку є несумісним з жодними прийнятими в Європі та по всьому світу визнаними процедурами оцінки.

Участь у таких міжнародних зібраннях має велике значення, тому що поглиблює обізнаність суддів з міжнародними нормами права, посилює взаємодію та спілкування між суддями різних країн. 

 

 

 

 

 

RESOLUTION

At its meeting in Gdansk on 15 May 2015 the EAJ considered with concern the Law on Government Cleansing (Lustration Law) of Ukraine and its application to judges in Ukraine.

The EAJ notes the views expressed by Venice Commission in its interim report and in particularly its main conclusion at para 104:

a) Applying lustration measures to the period of the Soviet communist rule so many years after the end of that regime and the enactment of a democratic constitution in Ukraine requires cogent reasons justifying the specific threat for democracy which former communists pose nowadays; the Commission finds it difficult to justify such late lustration.

b) Applying lustration measures in respect of the recent period during which Mr Yanukovych was President of Ukraine would ultimately amount to questioning the actual functioning of the constitutional and legal framework of Ukraine as a democratic state governed by the rule of law.

c) The Lustration law presents several serious shortcomings and would require reconsideration at least in respect of the following:

* Lustration must concern only positions which may genuinely pose a significant danger to human rights or democracy; the list of positions to be lustrated should be reconsidered.

* Guilt must be proven in each individual case, and cannot be presumed on the basis of the mere belonging to a category of public offices; the criteria for lustration should be reconsidered.

* Responsibility for carrying out the lustration process should be removed from the Ministry of Justice and should be entrusted to a specifically created independent commission, with the active involvement of the civil society.

* The lustration procedure should respect the guarantees of a fair trial (right to counsel, equality of arms, right to be heard in person); court proceedings should suspend the administrative decision on lustration until the final judgment; the Lustration law should specifically provide for these guarantees.

*The lustration of judges should be regulated in one piece of legislation and not in overlapping ones, and should only be carried out with full respect of the constitutional provisions guaranteeing their independence, and only the High Council of Justice should be responsible for any dismissal of a judge.

* Information on the persons subject to lustration measures should only be made public after a final judgment by a court.

The EAJ notes and endorses those conclusions in particularly as they apply to the judiciary. The independence of judiciary requires that particular caution and restraint be applied when any question of lustration of judges is proposed.

In emphasis of the above, the EAJ stresses that treating the holding of judicial office during a given period as in itself a ground for lustration is objectionable; the increasing laps of time since that period ended also increases the strength of that objection.

The EAJ is further concerned that the transitional provisions of law on fair trial (art 6) are being used as a means of disguised lustration. Any procedure for evaluation of judicial performance should not be used as a means of lustration. In particular, the EAJ considers the provision in that law (art 85) for subjecting all judges in the Ukraine to a system of tests and examinations is incompatible with any accepted European or international recognized procedure of evaluation.

Меню
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання