Положення про експертну комісію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ із проведення експертизи цінності документів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого спеціалізованого  

суду України з розгляду  

цивільних і кримінальних справ 

від 29 грудня 2015 року 

№ 76/0/14-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ із проведення експертизи цінності документів


1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», з урахуванням Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004, та на основі Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1227/5, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ) утворює експертну комісію (далі – ЕК) для організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві ВССУ, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК) Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), у зоні комплектування якої перебуває ВССУ.

1.2. ЕК є постійно діючим органом ВССУ.

1.3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією України і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2. Організація роботи експертної комісії ВССУ

2.1. Склад ЕК затверджується Головою ВССУ.

2.2. До складу ЕК входять визначені у встановленому порядку судді судової палати у цивільних справах та судової палати у кримінальних справах, начальник управління документального забезпечення та контролю, завідувач сектору архівного діловодства управління документального забезпечення та контролю, керівники (працівники) інших структурних підрозділів апарату ВССУ, а також представник ЕПК ЦДАВО України (за згодою), у зоні комплектування якої перебуває ВССУ.

2.3. Головою ЕК є заступник Голови ВССУ відповідно до визначених повноважень.

2.4. Секретарем ЕК є працівник сектору архівного діловодства.

2.5. Секретар ЕК за рішенням її голови забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи цих засідань, доводить до відома керівників структурних підрозділів апарату та окремих посадових осіб ВССУ рішення ЕК, веде документацію ЕК, забезпечує належне її зберігання, здійснює облік та готує відповідну звітність про роботу ЕК.

2.6. ЕК працює відповідно до затвердженого Головою ВССУ річного плану та звітує перед Головою ВССУ про проведену роботу.

3. Основні завдання, права та обовʼязки експертної комісії ВССУ

3.1. Завданнями ЕК є організація та проведення спільно зі службою діловодства експертизи цінності документів, створених у процесі діяльності ВССУ.

3.2. ЕК приймає рішення про:

1) схвалення і подання до ЕПК ЦДАВО України проектів таких документів:

- описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі – НАФ);

- описи справ з кадрових питань (особового складу);

- номенклатури справ;

- інструкції з діловодства;

- положення про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК;

- анотовані переліки унікальних документів НАФ;

- акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

- акти про вилучення документів з НАФ;

- акти про невиправні пошкодження документів НАФ;

2) схвалення і подання до ЕПК державного архіву переліків проектів проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає внесенню до НАФ;

3) схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу), переліків відомостей, що становлять службову інформацію, які складаються ВССУ.

3.3. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

1) контролювати дотримання структурними підрозділами ВССУ, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, установлених вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

2) вимагати від структурних підрозділів ВССУ розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

3) одержувати від структурних підрозділів ВССУ відомості та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності документів;

4) визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими і галузевими переліками видів документів із зазначенням строків їх зберігання, та погоджувати їх з ЕПК ЦДАВО України;

5) заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів апарату ВССУ про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

6) запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів ВССУ, а в разі необхідності працівників ЦДАВО України;

7) інформувати керівництво ВССУ з питань, що входять до компетенції ЕК.

3.4. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

3.5. Рішення ЕК приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар комісії, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК Головою ВССУ та є обовʼязковим для виконання всіма структурними підрозділами ВССУ.

3.6. У разі відмови Голови ВССУ затвердити протокол засідання ЕК вона може звернутися до Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби.

 

СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕК ВССУ Протокол засідання

18 грудня 2015 року №7 ЕПК Центрального державного

архіву вищих органів влади та

управління України

28 грудня 2015 року №12

 

Меню