Комунікаційна стратегія Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на 2014–2016 рр.

1. Вступ

В Україні діє система органів, які забезпечують реалізацію принципу верховенства права та права громадян на справедливий суд. Однак основну роль у здійсненні правосуддя відіграють суд як установа і суддя, який безпосередньо вирішує ту чи іншу справу. Для реалізації свого права громадяни звертаються саме до них.

Історично так склалося, що суди в Україні комунікаційно віддалені від суспільства, від їх основної аудиторії – громадян. Цей інформаційний вакуум спричиняє кризу взаємної довіри суспільства і суддів, робить суди надзвичайно вразливими.

Комунікаційну стратегію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розроблено з метою здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації, вона включає в себе сукупність комунікативних засобів, методів, прийомів і технік, що сприяють наданню об’єктивної інформації про діяльність суду і суддів, налагодженню постійного зацікавленого діалогу із суспільством, забезпеченню незалежності судової влади, гарантуванню законності та правопорядку, здійсненню об’єктивного і неупередженого правосуддя, а також задля наближення українського судочинства до європейських стандартів, формування позитивного іміджу судової системи України в суспільстві.

Комунікаційна стратегія ВССУ розроблена на основі Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії діяльності Ради суддів України, Стратегічного плану розвитку судової влади на 2013-2015 роки, Плану заходів щодо підвищення рівня правових знань громадян про судові процедури, функціонування судової системи та порядок захисту своїх прав і охоронюваних законом інтересів, схвалених рішенням ХІ з’їзду суддів України від 22.02.2013.

Зміст і структура Комунікаційної стратегії ВССУ визначені цілями правосуддя, завданнями та повноваженнями ВССУ, ґрунтуються на нормах Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», Мадридських принципів щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, інших національних і міжнародних актів, що регулюють діяльність в судовій сфері.

2. Історія створення ВССУ

Створення у 2010 році нового органу судової влади – ВССУ – стало одним із важливих етапів судової реформи в Україні.

ВССУ утворено 01.10.2010 згідно з Указом Президента України від 12.08.2010 № 810/2010 «Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ» на підставі Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

До повноважень ВССУ належать: розгляд справ цивільної та кримінальної юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом; аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики; надання методичної допомоги судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; надання спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції.

На перших зборах суддів ВССУ 26.10.2010 було вирішено першочергові організаційні питання, пов’язані з початком його діяльності: затверджено Положення про збори суддів, утворено судові палати у цивільних та у кримінальних справах, затверджено їх кількісний склад (70 та 50 суддів відповідно).

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону ВССУ розпочав свою діяльність 01.11.2010.

3. Аналіз стану комунікаційної діяльності ВССУ (наявний досвід і здобутки)

ВССУ має певний досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесення інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості.

У структурі апарату ВССУ функціонує управління інформаційного забезпечення та відділ прес-служби, на які покладено функції забезпечення комунікаційної діяльності.

Метою діяльності управління інформаційного забезпечення є інформування суспільства про діяльність ВССУ шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті ВССУ http://sc.gov.ua/ та в офіційному друкованому органі ВССУ – журналі «Часопис цивільного і кримінального судочинства».

Прес-служба виконує функції забезпечення зв’язків ВССУ із громадянами та ЗМІ, що поступово набувають системного характеру. Щоденно здійснюється моніторинг висвітлення діяльності ВССУ в ЗМІ. На офіційному веб-сайті оприлюднюється інформація про заходи, які проводить ВССУ, а також ті, в яких беруть участь судді та працівники апарату. Прес-служба опрацьовує в установленому порядку запити та звернення представників ЗМІ, забезпечує підготовку і поширення матеріалів про діяльність ВССУ у ЗМІ, направляє у відповідні видання офіційні заяви, спростування, роз’яснення у зв’язку з публікаціями про діяльність ВССУ.

ВССУ використовує автоматизований цикл ведення діловодства та проходження судових справ, в якому враховано передовий світовий досвід судового адміністрування, кадрової політики та організації роботи.

У приміщенні суду працюють інформаційні кіоски та розміщено інформаційні стенди, за допомогою яких відвідувачі мають можливість ознайомитися з переліками справ, призначених до розгляду, зразками документів, ставками судового збору, платіжними реквізитами, графіком особистого прийому громадян керівництвом ВССУ тощо.

Таким чином, ВССУ від початку своєї діяльності прагне відкритості своєї роботи, веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

– внутрішній: робота із суддями та працівниками апарату ВССУ щодо вдосконалення їх комунікативних навиків, облаштування приміщення ВССУ з метою забезпечення його інформаційної насиченості, підвищення комфортності для відвідувачів і роботи працівників ВССУ;

– зовнішній: інформування суспільства про роботу ВССУ, налагодження постійного зацікавленого діалогу з громадськістю та ЗМІ, залучення науковців до напрацювання правових позицій ВССУ, роз’яснень постанов пленуму ВССУ, залучення студентів та молодих фахівців до проходження практики та стажування у ВССУ тощо.

ВССУ задіяний у міжнародних проектах реформування та вдосконалення організаційної структури роботи суду та апарату суду. Зокрема, активно співпрацює з такими організаціями, як: Інструмент інституціональної розбудови Twinning, Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедлива, незалежна та відповідальна судова влада України», Проект Ради Європи «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», Проект Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні», Проект «Реформування системи ювенальної юстиції в Україні» за фінансової підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA), а також з Посольством Естонської Республіки в Україні, ОБСЄ тощо.

Планування комунікаційних заходів здійснюється з урахуванням результатів опитування громадян, яке було проведено серед відвідувачів суду наприкінці 2011 року, щодо оцінки якості роботи ВССУ та шляхів вирішення проблем, що виникають при відвідуванні ВССУ.

4. Ресурси для здійснення комунікації і проблеми, які потребують вирішення

З часу створення ВССУ у 2010 році і до цього часу нагальним є питання забезпечення суддів і працівників апарату належними умовами праці та відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя, а також забезпечення громадян, людей з обмеженими фізичними можливостями і відвідувачів вільним, безперешкодним доступом до приміщень ВССУ.

Зустрічі з представниками міжнародних організацій, ЗМІ, які проводяться у непристосованих приміщеннях, не сприяють формуванню позитивного іміджу суду, його впізнаваності, іноді створюють проблеми у спілкуванні з журналістами.

Зазначені проблемні питання буде повністю вирішено тільки за умови завершення будівництва і реконструкції з пристосуванням нових приміщень, переданих ВССУ згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 503.

Не сприяє налагодженню постійного діалогу суду з громадськістю і низький рівень загальної правової культури населення. Діяльність органів судової влади в Україні в останні декілька років перебуває в центрі досить гострих громадських дискусій, основною темою яких залишається ефективність та якість судового розгляду. Під час диспутів використовується різна, часто суперечлива інформація про показники функціонування судових органів. Джерелом такої інформації є, як правило, неофіційні дані про стан здійснення судочинства, що здебільшого мають суб’єктивний характер, адже формуються політиками, засобами масової інформації, зацікавленими особами тощо. Водночас не дають адекватного уявлення про стан здійснення судочинства й дані офіційної статистики, оскільки не відображають ставлення і сприйняття судового розгляду учасниками судових процесів.

Тому ВССУ постійно наголошує на необхідності врахування обох згаданих факторів: з одного боку, офіційної статистики, що свідчить про навантаження та обсяги роботи суддів та працівників судових органів, а з іншого – реальних потреб громадян, що звертаються до суду і хочуть реалізувати своє право на судовий захист ефективно й у визначені строки. Саме тому сьогодні актуалізується використання методологій, що дозволяють визначати якість судових послуг через показники суб'єктивних оцінок судового розгляду особами, що є безпосередніми учасниками процесів.

5. Мета Комунікаційної стратегії ВССУ

Метою Комунікаційної стратегії ВССУ є:

- підвищення авторитету судової влади в суспільстві;

- підвищення рівня довіри до ВССУ як органу правосуддя;

- надання громадськості інформації про судову систему в цілому та ВССУ зокрема;

- підвищення рівня правової грамотності населення;

- популяризація роботи в суді, насамперед серед молодих юристів.

6. Цільові аудиторії комунікаційної діяльності ВССУ

Відповідно до мети Комунікаційної стратегії ВССУ її цільовими аудиторіями є:

1) громадяни: учасники судових процесів (позивачі, відповідачі тощо) та особи, які потребують судового захисту; громадяни, які не є безпосередніми учасниками судового процесу; окремі категорії громадян, інтереси яких можуть бути представлені громадськими організаціями (інваліди, діти війни тощо);

2) ЗМІ;

3) студенти юридичних факультетів та юридичних навчальних закладів;

4) представники суб’єктів владних повноважень.

Всі ці групи становлять зовнішню цільову аудиторію, що на цей час є найбільш пріоритетною цільовою групою.

До внутрішньої цільової аудиторії належать судді та працівники апарату ВССУ.

7. Форми і засоби комунікації (канали зв’язків) з цільовими аудиторіями

Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією необхідно обов’язково враховувати специфіку кожної окремої групи.

Обираючи засоби комунікації із громадянами, слід розуміти, що ця група є найбільш численною та різноманітною, отже, краще було б обрати канали, які є більш масовими, доступними широкому загалу.

Канали зв’язків із громадськістю:

1) проведення опитування громадської думки;

2) випуск друкованої продукції (буклети, брошури тощо);

3) надання інформації через веб-сайт ВССУ;

4) видання офіційного друкованого органу;

5) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні ВССУ;

6) надання інформації через інформаційні кіоски;

7) надання інформації запитувачам через call-центр ВССУ.

Під час визначення каналів комунікації ВССУ із представниками ЗМІ необхідно враховувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою, що в окремих ЗМІ працюють журналісти, які спеціалізуються на правничій тематиці.

Каналами комунікації зі ЗМІ може бути обрано:

1) спеціальні навчальні заходи, тематичні семінари для профільних журналістів;

2) прес-тури для журналістів (Дні відкритих дверей);

3) надання інформації через веб-сайт ВССУ;

4) розсилання інформації про діяльність ВССУ безпосередньо у ЗМІ;

5) організація інтерв’ю з керівництвом ВССУ.

Обираючи засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу. Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

1) зустрічі, обговорення тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю судів;

2) залучення студентів до заходів, що проводяться у ВССУ;

3) сприяння організації проходження практики студентами юридичних спеціалізацій у ВССУ.

Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень можуть бути:

1) надання інформації через веб-сайт ВССУ;

2) підготовка висновків та пропозицій до законопроектів;

3) видання та поширення офіційного друкованого органу ВССУ;

4) обмін інформацією шляхом офіційного листування тощо.

8. Зведений календар запланованих заходів

9. Очікувані результати реалізації Комунікаційної стратегії ВССУ

Комунікаційна стратегія ВССУ впроваджується з метою покращення зв’язків із громадськістю, встановлення змістовного та постійного діалогу із суспільством.

За результатами реалізації Комунікаційної стратегії ВССУ очікується зростання рівня довіри громадян до судів, підвищення авторитету ВССУ шляхом поліпшення правової обізнаності населення про порядок захисту їхніх прав та інтересів у судах.

Громадяни мають сприймати суди як установи, покликані захищати їхні права. Звертаючись до суду, кожен громадянин має очікувати, що рішення суду, яким би воно не було, ухвалено неупереджено, виважено та на підставі норм закону.

Крім того, серед очікуваних результатів реалізації Комунікаційної стратегії ВССУ можна назвати:

- підвищення рівня правової обізнаності населення та ЗМІ;

- підвищення рівня зацікавленості громадян, насамперед молодих юристів, у роботі в суді;

- налагодження постійного зв’язку зі ЗМІ з метою оперативного висвітлення діяльності ВССУ;

- формування позитивного іміджу судової влади.

Меню