Кодекс поведінки працівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

СХВАЛЕНО

рішення Загальних зборів

працівників апарату Вищого

спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і

кримінальних справ

від 26 квітня 2013 року

№ 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Вищого спеціалізованого

суду України з розгляду цивільних

і кримінальних справ

від 29 квітня 2013 року

№2 4/0/14-13

 

КОДЕКС

поведінки працівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ
(зі змінами, наказ ВССУ від 20.08.2013 р. № 42/0/14-13)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Кодекс – задекларована в принципах система моральних і професійних цінностей та правил поведінки працівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (Працівник; ВССУ).

1.2. Працівник при виконанні своїх службових обов’язків керується Конституцією України, законами України «Про правила етичної поведінки», «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», Правилами поведінки працівника суду, затвердженними рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 № 33, Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, розпорядчими документами керівництва ВССУ, цим Кодексом та загальними морально-етичними нормами поведінки в суспільстві.

1.3. Дотримання правил поведінки та знання Працівником норм цього Кодексу враховується при проведенні щорічної оцінки, атестації, прийнятті рішень про заохочення або підвищення по службі, підготовці характеристик та рекомендацій, зарахуванні до кадрового резерву.

1.4. Працівник повинен вживати необхідних заходів відповідно до вимог, визначених цим Кодексом. У разі недотримання Працівником вимог цього Кодексу до нього застосовуються відповідні заходи згідно із законами України.

1.5. У день прийняття на роботу до ВССУ Працівник під підпис знайомиться з положеннями цього Кодексу, про що робиться відмітка в його особовій справі. Примірник Кодексу має зберігатися в кожному структурному підрозділі (Підрозділ) апарату ВССУ та розміщуватися у придатному для вільного огляду місці в приміщеннях, де здійснюється прийом громадян.

2. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКИ

2.1. Для забезпечення довіри, підвищення авторитету, впевненості та поваги до Підрозділу та в цілому до ВССУ Працівник при виконанні службових обов’язків повинен дотримуватись принципів професійної діяльності.

2.2. Основними принципами професійної діяльності при виконанні службових обов’язків Працівником є:

2.2.1. Законність та пріоритет інтересів

Працівник під час виконання своїх службових обов’язків зобов’язаний неухильно дотримуватись вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки і, представляючи інтереси ВССУ у відносинах з іншими особами, діяти виключно в інтересах ВССУ.

2.2.2. Незалежність, політична неупередженість та нейтральність, толерантність

При виконанні службових обов’язків Працівник має бути незалежним від будь-якого впливу, тиску чи втручання в його професійну діяльність, у тому числі громадян, органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Також він зобов’язаний активно у визначений законодавством спосіб протистояти спробам посягання на його незалежність.

У прийнятті конкретних рішень Працівник повинен бути самостійним і керуватися лише вимогами законодавства, оцінкою отриманої інформації, морально-етичними принципами професії, своїми переконаннями, відмежовуватися від будь-яких корисливих та приватних інтересів, політичного впливу, тиску з боку громадськості та засобів масової інформації.

Працівник зобов’язаний виконувати свої службові обов’язки політично неупереджено та нейтрально, не використовувати їх в інтересах політичних партій або окремих політиків, громадських об’єднань, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів.

Працівник має толерантно і з повагою ставитися до інших осіб незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови та інших ознак.

2.2.3. Повага до прав і свобод людини і громадянина та об’єктивність

При виконанні службових обов’язків Працівник має поважати права та свободи людини і громадянина, усвідомлюючи, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Працівник повинен ставитися до громадян уважно, доброзичливо та неупереджено згідно із загальнолюдськими принципами моралі та діяти об’єктивно незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

2.2.4. Професійність, компетентність і ефективність

Працівник повинен постійно підвищувати свій загальноосвітній та професійний рівень, культуру спілкування, виявляти ініціативу, відповідальне ставлення та творчий підхід до виконання своїх службових обов’язків, фахово орієнтуватися у чинному законодавстві, вдосконалювати свої знання, передавати свій досвід колегам.

Він має усвідомлювати, що його діяльність оцінюється з урахуванням рівня підготовки, знання законодавства, компетентності, ініціативності, комунікативних здібностей, здатності вчасно і якісно виконувати службові обов’язки та завдання.

Працівник має сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові обов’язки, рішення та доручення керівництва, не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.

2.2.5 Професійна честь і гідність. Формування довіри до ВССУ

Працівник повинен постійно дбати про свою професійну честь і гідність. У разі поширення неправдивих відомостей, які принижують його честь, гідність і ділову репутацію, за необхідності вживати заходів до спростування такої інформації, у тому числі в судовому порядку. Сприяти йому в цьому зобов’язані керівники ВССУ та відповідних Підрозділів. Своєю самовідданістю, чесністю, неупередженістю, сумлінним та ефективним виконанням службових обов’язків Працівник сприяє формуванню позитивної репутації ВССУ, підвищенню авторитету та зміцненню довіри громадян до нього.

2.2.6. Конфіденційність. Прозорість службової діяльності

Працівник зобов’язаний не розголошувати (не використовувати) та забезпечувати конфіденційність інформації, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, крім тих випадків, коли законом передбачено право чи обов’язок розкривати таку інформацію. Особливу увагу слід приділяти питанням обмеження доступу до персональних даних громадян сторонніх осіб. Працівнику забороняється розголошувати особисті дані суддів ВССУ та працівників (номери мобільних телефонів, адресу проживання, склад сім’ї тощо).

Водночас для забезпечення прозорості службової діяльності він не має права відмовляти фізичним чи юридичним особам у своєчасному наданні повної і достовірної інформації, у тому числі щодо його діяльності чи прийнятих ним рішень, якщо це передбачено законом.

2.2.7. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень

Працівник, незважаючи на особисті інтереси, утримується від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать законодавству або становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.

Працівник самостійно оцінює правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які Працівник вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це свого безпосереднього керівника та керівника апарату ВССУ. Розгляд такого

повідомлення здійснюється невідкладно, про його результати повідомляється Працівник.

Працівника не може бути притягнуто до відповідальності за невиконання таких рішень чи доручень, якщо їх законність буде підтверджена після розгляду його письмового повідомлення, за винятком випадку, коли через таке невиконання було завдано шкоди правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.

2.2.8. Недопущення конфлікту інтересів

Працівник, незважаючи на особисті інтереси, повинен вживати всіх можливих заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, не допускати вчинення дій чи бездіяльності, які можуть його спричинити або створити враження про наявність такого конфлікту.

Працівник, який обіймає керівну посаду, не може прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підпорядкованих працівників до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності на користь своїх особистих інтересів та/або інтересів третіх осіб.

2.2.9. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка (пожертви), декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру

Працівник у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або дарунка (пожертви), незважаючи на особисті інтереси, невідкладно вживає таких заходів:

– відмовляється від пропозиції;

– за можливості ідентифікує особу, яка зробила пропозицію;

– залучає свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників апарату ВССУ;

– письмово повідомляє про пропозицію безпосереднього керівника та/або одного з визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Забороняється приймати неправомірну вигоду або дарунок (пожертву) для використання в подальшому як доказу.

Якщо Працівник виявив у своєму службовому приміщенні чи передану в інший спосіб неправомірну вигоду або дарунок (пожертву), він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника.

Про виявлення неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) складається акт, який підписується Працівником, який виявив неправомірну вигоду або дарунок (пожертву), та його безпосереднім керівником.

У разі якщо неправомірну вигоду або дарунок (пожертву) виявляє керівник структурного підрозділу апарату ВССУ акт про виявлення неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) підписує ця особа та особа, яка обіймає посаду заступника керівника апарату.

Працівник в установленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» порядку щороку подає за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

3. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

3.1. Взаємовідносини з органами державної влади та органами місцевого самоврядування

Працівник не повинен втручатися в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, встановлених законодавством. Він має у межах повноважень співпрацювати з ними при виконанні своїх службових обов’язків, якщо це не суперечить принципу його незалежності.

3.2. Взаємовідносини з громадянами, учасниками процесу

Працівник повинен уважно розглядати звернення та запити громадян відповідно до вимог закону, принципів справедливості та людяності, уникати проявів бюрократизму, формалізму (уникати нецензурної лексики, не допускати використання підвищеної інтонації під час спілкування тощо). Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до громадян. У відносинах з громадянами, не пов’язаних з виконанням службових обов’язків, Працівник має бути взірцем законослухняності, добропорядності, додержання загальновизнаних норм моралі та поведінки.

Працівник повинен дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку, має демонструвати коректність, неупередженість та повагу до учасників судового процесу, не може вступати у будь-які поза процесуальні стосунки з ними.

Спілкування із громадянами, посадовими особами підприємств, установ і організацій, учасниками процесу, працівниками правоохоронних органів має виключати можливість неправомірного впливу на Працівника щодо виконання ним його службових обов’язків поза офіційною процедурою взаємовідносин.

3.3. Взаємовідносини із засобами масової інформації

Працівник повинен з повагою ставитися до діяльності представників засобів масової інформації щодо висвітлення роботи ВССУ, а також сприяти їм в отриманні достовірної інформації в установленому законом порядку. Працівник не здійснює офіційних висловлювань, міркувань та оцінок з питань, розгляд яких не належить до його компетенції. Працівникові слід дотримуватися етики публічних виступів і вимог щодо надання службової та конфіденційної інформації.

Офіційні (письмові та усні) виступи Працівника у засобах масової інформації мають бути достовірними та виваженими, зважаючи на те, що вони можуть розцінюватись як офіційна позиція ВССУ, а дискусії – вестися у коректній формі, не підриваючи авторитету ВССУ. Працівник має утримуватись від оцінювання дій суддів та законності судових рішень.

3.4. Ваємовідносини у колективах Підрозділів

Взаємовідносини між працівниками в їх колективах повинні ґрунтуватися на засадах товариського партнерства, взаємоповаги і взаємодопомоги.

У стосунках між собою працівники повинні уникати проявів недоброзичливого ставлення один до одного, спрямовуючи свої зусилля на виконання покладених завдань.

Об’єктивна публічна критика недоліків у роботі колег має поєднуватися з повагою, толерантністю, стриманістю і ввічливістю.

3.5. Взаємовідносини керівників структурних підрозділів з підлеглими працівниками

У відносинах з підлеглими працівниками керівники мають поєднувати принциповість та вимогливість з повагою та доброзичливістю, не допускати грубощів та приниження людської гідності.

Керівник повинен:

– об’єктивно враховувати моральні, професійні та ділові якості підлеглих працівників;

– сприяти творчому підходу працівників до виконання своїх функцій, заохочувати їхню ініціативу, проявляти повагу до висловлюваних ними фахових оцінок;

– бути справедливим і об’єктивним в оцінці роботи підлеглих працівників, використовуючи їх моральне і матеріальне заохочення, у тому числі щодо їхнього просування по службі;

– не спонукати працівників до виконання доручень, які виходять за межі їх службових обов’язків, вчинення протиправних дій, не допускати необґрунтованого притягнення до дисциплінарної відповідальності, звільнення, створення перешкод у просуванні по службі, фактів необ’єктивного підходу до оцінки їх професійних, ділових та особистих якостей;

– сприяти утвердженню в колективах товариської взаємодопомоги, позитивного морально-психологічного клімату;

– безпосередньо дотримуватись загальних морально-етичних принципів, прийнятих у суспільстві, основних принципів професійної діяльності та правил поведінки, визначених цим Кодексом, а також вимагати їх дотримання від підлеглих працівників.

3.6. Вимоги до зовнішнього вигляду Працівника

Публічний характер діяльності Працівника покладає на нього особливі вимоги щодо відповідного зовнішнього вигляду.

Працівник під час виконання службових обов’язків має дотримуватися ділового стилю одягу, який вирізняється офіційністю, стриманістю та охайністю, а також встановленого порядку носіння форменого одягу (за умови його впровадження).

4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПОЗАСЛУЖБОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА

4.1. Недопущення поведінки, що може зашкодити репутації

Працівник не має права використовувати своє службове становище в особистих інтересах або в інтересах інших осіб.

У разі явного порушення закону, свідком яким став Працівник, йому слід вживати усіх можливих передбачених законодавством заходів для припинення протиправних дій та повідомляти про це правоохоронні органи.

Працівникові слід уникати особистих зв’язків, фінансових і ділових взаємовідносин, що можуть вплинути на неупередженість і об’єктивність виконання службових обов’язків. Недопустимим є використання мережі Інтернет, соціальних мереж та засобів масової інформації (розміщення фото, відеозаписів, публічних висловлювань тощо), вчинення інших дій, які можуть зашкодити репутації Працівника та авторитету ВССУ, викликати негативний громадський резонанс.

Працівник повинен поводити себе коректно і пристойно незалежно від виконання ним службових обов’язків. При з’ясуванні будь-яких обставин з представниками правоохоронних і контролюючих органів не використовувати свій службовий статус, у тому числі посвідчення працівника ВССУ, з метою ухилення від відповідальності.

4.2. Обмеження щодо участі працівника у політичній діяльності та сумісництва, ставлення до релігії

Працівникові рекомендується утримуватися від членства у політичних партіях, об’єднаннях та рухах, участі у будь-якій політичній діяльності, передвиборній агітації та залучати до них підлеглих працівників, демонструвати свої політичні переконання та вчиняти інші дії, що можуть бути розцінені як його особливе ставлення до певної політичної сили.

Він не має права суміщати виконання своїх службових обов’язків з іншою діяльністю, крім визначеної законодавством.

Працівник має право вільно визначати своє ставлення до релігії, брати участь у діяльності релігійних об’єднань, які діють на законних підставах і діяльність яких не спрямована на розпалення расової, політичної, національної та релігійної ворожнечі, не допускаючи їхнє втручання у свої службові справи.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ

5.1. Працівники зобов’язані неухильно дотримуватися вимог цього Кодексу. За їх порушення Працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

 

Меню