ВССУ проаналізував стан здійснення правосуддя судами цивільної та кримінальної юрисдикцій у I півріччі 2017 року

08.09.2017 16:05

8 вересня 2017 року відбувся пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, на якому проаналізовано стан здійснення правосуддя судами загальної юрисдикції у 1 півріччі 2017 року. Крім суддів ВССУ, у роботі пленуму взяли участь голови апеляційних судів областей та Апеляційного суду міста Києва.

Судова система, слідуючи загальному для всієї державної влади принципу підзвітності суспільству, повинна інформувати суспільство про діяльність судів, стан здійснення судочинства, кількісні та якісні показники роботи судів. Обговорюючи результати здійснення правосуддя через призму підвищення його якості, судді мають проаналізувати виявлені недоліки та віднайти способи їх усунення, – звернувся до учасників засідання Голова ВССУ Борис Гулько.

Надалі Голова ВССУ у своєму виступі зосередив увагу на загальних показниках роботи судів, які характеризують стан здійснення правосуддя в державі.

Так, загалом у І півріччі 2017 року до місцевих загальних судів надійшло 1 млн. 364 тис. справ і матеріалів, що на 2 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. На розгляд апеляційних судів – 170 тисяч справ, що на 17 % більше, ніж у першому півріччі 2016 року. Разом з тим Голова ВССУ звернув увагу на те, що хоча збільшення надходження справ у суди і невелике, але при цьому у 1 півріччі 1 748 суддів місцевих судів і 844 апеляційних суддів не мали процесуальних повноважень на відправлення правосуддя, у зв’язку з чим навантаження на фактично працюючих суддів збільшилось удвічі.  

Середньомісячне навантаження у місцевих судах на одного суддю у I півріччі 2017 року становило 93 справи (для порівняння: у 2015 році - 65 справ, у 2016 році – 55 справ). В апеляційних судах середньомісячне навантаження на одного суддю у 1 півріччі 2017 року становило – 42 справи (у 2015 році – 17 справ, у 2016 році – майже 17 справ).

Інформуючи про стан українського судочинства, Борис Гулько зупинився на проблемі не лише перенавантаження суддів, а й кадрового забезпечення судів.

«Останнім часом доволі загрозливих масштабів набуває проблема кадрового забезпечення судів, яка суттєво впливає на своєчасність, ефективність судового захисту та навантаження на суддів, ставить під загрозу дотримання права людини на справедливий суд.  Зволікання з її вирішенням неминуче призведе до збільшення кількості рішень Європейського суду з прав людини, у яких може бути констатовано, зокрема, порушення розумних строків розгляду справи судом», – зазначає доповідач.

Окремо Борис Гулько поінформував про результати перегляду справ у касаційному порядку.

На розгляд до ВССУ надійшло 32 тисячі справ. Середньомісячне навантаження на одного суддю судової палати у цивільних справах становило 149 справ; судової палати у кримінальних справах – 34 справи.

На сьогодні у ВССУ працюють 60 суддів, з них – 33 у судовій палаті у цивільних справах (при штатній чисельності – 70 суддів), 27 – у кримінальних (при штатній чисельності – 50 суддів).

Щодо результатів перегляду справ ВССУ, то у звітному періоді спостерігаємо позитивну тенденцію, а саме зменшення загального відсотку скасування судових рішень у цивільних справах, переглянутих в касаційному порядку. Якщо у 2016 році було скасовано 18 % судових рішень, то в I півріччі 2017 року їх питома вага становила 11 %. Покращився відповідний показник і у кримінальних провадженнях: у 2016 році скасовано 37 % вироків місцевих судів, у першому півріччі 2017 року – 32 % таких вироків.

Водночас Голова ВССУ звернув увагу на необхідність ретельного аналізу причин скасування судових рішень, якість та оперативність розгляду справ, пов’язаних із тероризмом, а також військовими злочинами. 

Резюмуючи, Борис Гулько зазначив, пріоритетними завданнями для судів загальної юрисдикції й надалі залишаються: забезпечення справедливого, ефективного, якісного правосуддя та підвищення рівня довіри громадськості до судів через реалізацію принципів публічності та відкритості судової влади.

Про стан здійснення правосуддя судами цивільної юрисдикції упродовж звітного періоду поінформувала заступник Голови ВССУ Марина Червинська.

На розгляді апеляційних судів у І півріччі 2017 року перебувало 194 тис. справ і матеріалів, з них протягом звітного періоду надійшло 170,5 тис., що на 16,7 % більше порівняно з І півріччям 2016 року, розглянуто 165,2 тис. справ і матеріалів. Залишились нерозглянутими 28,7 тис., або 14,8 % справ і матеріалів.

У І півріччі 2017 року місцеві загальні суди розглянули понад 443 тис. справ і матеріалів цивільного судочинства, апеляційні суди переглянули 35,3 тис. судових рішень у цивільних справах; з них скасовано 41,6 % переглянутих судових рішень, змінено – 5,8 %.

Підсумовуючи роботу судової палати у цивільних справах ВССУ, Марина Червинська зазначила, що до ВССУ надійшло майже 31,9 тис. касаційних скарг, справ, заяв, клопотань, що на 17,7 % менше порівняно з І півріччям 2016 року. Розглянуто 24,8 тис. справ і матеріалів.

Середньомісячне надходження на одного суддю судової палати у цивільних справах ВССУ у І півріччі 2017 року збільшилося і становило 148,5 касаційних скарг, справ та заяв, що на 12 % більше порівняно з І півріччям 2016 року.

У І півріччі 2017 року ВССУ скасовано 1,5 тис. рішень, ухвалених місцевими загальними та апеляційними судами, що становить 11,2 % касаційних скарг, які надійшли на ці рішення (13,6 тис.), що на 7,1 % менше порівняно з І півріччям 2016 року (18,3 %). Скасовано 298 процесуальних ухвал, або 10,1 % касаційних скарг, поданих до ВССУ на ці ухвали, що на 2,5 % менше порівняно з І півріччям 2016 року (12,6 %).

У звітному періоді, зазначила Марина Червинська, ВССУ забезпечував надання методичної допомоги судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм матеріального і процесуального законодавства та виконання заходів щодо підвищення кваліфікації суддів із цих питань.

Крім того, надано 9 рекомендаційних роз’яснень щодо застосування судами законодавства при розгляді цивільних справ; підготовлено і надіслано апеляційним судам 6 інформаційних листів.

«Незважаючи на надмірне навантаження, судді ВССУ якісно виконували свою роботу з відправлення правосуддя та брали активну участь у публічних обговореннях процесу реформування судової системи в Україні, заходах, спрямованих на пошук шляхів удосконалення здійснення правосуддя, єдності судової практики», – підсумувала заступник Голови ВССУ.

 

Про кількісні та якісні показники роботи судів за звітний період, діяльність судової палати у кримінальних справах ВССУ та заходи, спрямовані на вдосконалення розгляду кримінальних проваджень (справ) доповів заступник Голови ВССУ Станіслав Кравченко.

У І півріччі 2017 року місцеві загальні суди розглянули 438,8 тис. кримінальних проваджень (справ). Із постановленням вироку розглянуто 40,9 тис. кримінальних проваджень (справ), з них 40,7 тис. – відповідно до КПК. Із затвердженням угоди постановлено 8,8 тис. вироків, що становить 21,5 % загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень із постановленням вироку. 

Доповідач зазначає, що досить вагомою є частка розглянутих місцевими загальними судами матеріалів кримінального провадження із порушенням визначених КПК строків. Водночас у І півріччі 2017 року спостерігається тенденція до покращення якості розгляду судами кримінальних проваджень (справ). Так, апеляційними судами залишено без змін судові рішення щодо майже 13 тис. осіб, або 56,8 % осіб, стосовно яких переглядались судові рішення  (І півріччя 2016 року – 53,4 %), щодо 35,2 % осіб судові рішення скасовано (І півріччя 2016 року – 37 %) та стосовно 8 % осіб – змінено.

У звітному періоді на розгляді ВССУ знаходилось понад 8,6 тис. касаційних скарг, справ, заяв, клопотань та матеріалів кримінального провадження, надійшло 5,7 тис. (з них касаційних скарг – 4,2 тис.), що на 4,5 % менше порівняно з І півріччям 2016 року (9 тис.).

Розглянуто з урахуванням повернених майже 6,3 тис. справ і матеріалів у кримінальних провадженнях (справах), нерозглянутими залишились 2,3 тис. справ і матеріалів. Протягом І півріччя 2017 року ВССУ скасував і змінив судові рішення у кримінальних провадженнях (справах) щодо 545 осіб, з них скасовано і змінено вироки стосовно 233 осіб (I півріччя 2016 року – 412 осіб).

Значну частину свого виступу Станіслав Кравченко приділив аналізу судової практики здійснення кримінального судочинства судами першої та апеляційної інстанції за звітний період.

Він навів конкретні приклади кримінальних проваджень із зазначенням допущених судами порушень вимог матеріального та процесуального законів, які негативно позначилися на ефективності здійснення правосуддя.

Завершуючи свій виступ, Станіслав Кравченко висловив переконання, що вирішення проблемних питань, а особливо тих, що стосуються необхідності забезпечення єдності судової практики, можливе лише спільними зусиллями.

Суддя ВССУ, вчений секретар Науково-консультативної ради ВССУ Олег Ткачук поінформував пленум про роботу НКР у I півріччі 2017 року.

За його словами, секція кримінального та адміністративного судочинства, особливо секція цивільного судочинства та секція судоустрою і статусу суддів активно працювали протягом звітного періоду, що допомогло в оновленні відповідного процесуального і судоустрійного законодавства.

Секції НКР, науковці, судді ВССУ оперативно надавали науково-обґрунтовані висновки щодо складних та спірних питань правозастосування, що стосувалися іпотечно-кредитного законодавства, захисту права власності, способів судового захисту, юрисдикційних колізій тощо.

Подальша робота НКР, підкреслив Олег Ткачук, здійснюватиметься відповідно до Плану роботи Ради, однак, безумовно, залежатиме від результатів проведення судової реформи.

Суддя, секретар пленуму ВССУ Дмитро Луспеник у свою чергу звернув увагу присутніх на питання забезпечення єдності судової практики, ролі суду касаційної інстанції у цьому аспекті, а також якості відправлення правосуддя.

У контексті забезпечення якості здійснення правосуддя судами, зазначив доповідач, найважливішим є усвідомлення суддями головного призначення та завдання суду, яким є практична реалізація закріпленого в статті 8 Конституції України принципу верховенства права. Верховенство права – глобальний ідеал та одна з найвищих демократичних цінностей, яка повинна проявлятися в щоденній діяльності судів.

Щодо роботи Вищого спеціалізованого суду, зауважив Дмитро Луспеник, у ЗМІ періодично публікуються матеріали про те, що ВССУ дуже часто відмовляє у доступі до правосуддя шляхом постановлення ухвал про відмову у відкритті провадження у справі. І в цьому сенсі суддя ВССУ наголосив, що відмова у відкритті провадження у справі – це певний касаційний фільтр, аби не допустити до касаційного розгляду явно необґрунтованих скарг. Однак, продовжує доповідач, якщо вивчити статистику, то у 2016 року таких відмов було лише 12, 3%, а у I півріччі 2017 року відмовлено у відкритті касаційного провадження лише у 6,4 %.

Не оминув увагою доповідач й судову реформу і виклики, які постають перед суддями.

7 вересня розпочався розгляд ВРУ у другому читанні законопроекту про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів № 6232 від 23 березня 2017 року. З допомогою суддів першої та апеляційної інстанцій, які вивчали запропоновані проектом новели та проблеми, що можуть виникнути під час їх практичної реалізації, ВССУ брав безпосередню участь у підготовці змін до ЦПК, КПК, КпАП, і більшість наших зауважень, пропозицій враховано, – зауважив секретар пленуму.

 «Важливим показником того, що судова реформа відбулася якісно, стане те, що український народ довірятиме новій судовій системі як незалежній, ефективній та позбавленій корупції. Завдання суддів, судової системи – надання ефективних судових послуг всім споживачам. При цьому не варто забувати про високий рівень культури в судовій діяльності, який є ознакою якості правосуддя», – переконаний Дмитро Луспеник.

 В обговоренні проблемних питань здійснення правосуддя в регіонах взяли участь голови Харківської, Дніпропетровської, Закарпатської, Чернівецької областей.

 Заслухавши та обговоривши зазначену інформацію, пленум ВССУ прийняв постанову «Про стан здійснення правосуддя судами цивільної і кримінальної юрисдикцій у 1 півріччі 2017 року».

Того ж дня було проведено нараду керівництва ВССУ з головами апеляційних судів областей та Апеляційного суду міста Києва, під час якої обговорено деякі аспекти відправлення правосуддя у відповідних регіонах та визначено єдині підходи до вирішення спірних питань.

Станіслав Кравченко та Марина Червинська звернули увагу на причини скасування та зміни судом касаційної інстанції судових рішень.

  

Меню
Рух справ
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання
Повідомити про корупційне правопорушення