Допомога з-за кордону

28.02.2017 15:47

Як підвищити ефективність реалізації міжнародних проектів у сфері юстиції

МИХАЙЛО ВАЙНАГІЙ, керівник відділу міжнародно-правового співробітництва Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Здавна усталеною є міжнародна практика запозичення досвіду та його адаптація до реалій сьогодення. актуальним це є тому, що різні країни мають свої особливості використання тих чи інших методик. Разом з тим шляхи впровадження зазначених інструментів дуже часто не відповідають реальності, отже, вимагають належної професійної підготовки ініціаторів та авторів змін.

Особливості та проблеми співробітництва

В Україні реалізується низка міжнародних проектів та програм у сфері юстиції в рамках USAID, Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ, ООН та інших міжнародних структур. Усі вони спрямовані на реформування певного сектору юстиції, адаптацію міжнародного досвіду.

Кожен проект чи програма має одного головного (здебільшого це орган державної влади) або кількох бенефіціарів. Їхня робота спрямована на посилення інституційної спроможності. Інші учасники — органи державної влади, а точніше — окремо визначені представники, залучаються до заходів відповідно до тематики та функціональних обов’язків.

Важливість та результативність усіх цих заходів не викликає сумніву. Водночас задля підвищення їх ефективності необхідно проаналізувати ряд особливостей і складних питань.

Зокрема, до останніх належить дублювання різними донорами однакових або аналогічних тематик. Наприклад, досвід інституту приватних в’язниць може передаватися Україні трьома країнами в межах 3 різних проектів. Роботу експертів із цього питання доцільно було б об’єднати в одному проекті, зосереджуючи їхній потенціал на базі українського бенефіціара та заощаджуючи при цьому значні кошти.

Особливістю міжнародної співпраці є необхідність володіння іноземною мовою, зазвичай англійською. Відомо, що 2016 рік був оголошений роком англійської мови в Україні. Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 10.03.2016 №199-р затвердив План заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на період до 2020 року.

З огляду на великий обсяг документів, що потребують перекладу і витрат часу на це та інших ресурсів, актуальним є поглиблення знань з англійської мови. Це сприятиме швидкому обміну інформацією і відповідно, наближатиме в часі очікувані результати від міжнародного співробітництва.

Ще одним важливим моментом є правила міжнародного етикету та протоколу, дотримання яких свідчить про належний рівень професійної підготовки та системність в організації роботи. Зважаючи на багатонаціональний характер контактів під час міжнародного співробітництва, необхідно враховувати традиції та звичаї окремих народів, націй, країн.

Імплементація результатів

Також слід звернути увагу на компоненти проектів. Зазвичай їх метою є підготовка відповідних змін до законодавства, посилення інституційної спроможності установи-бенефіціара, підвищення кваліфікації її працівників та вирішення складних питань, пов’язаних зі специфікою її роботи.

З огляду на це ефективність діяльності дуже часто залежить від імплементації напрацьованих рекомендацій, зокрема стосовно внесення змін до законодавства та посилення інституційної спроможності установи-бенефіціара. Для належної оцінки роботи необхідно розробити кількісні та якісні критерії результативності впровадження таких проектів. Разом з тим для відстежування прогресу доцільно передбачити регулярні контакти після реалізації проекту.

Суб’єктивні чинники

Звернімо увагу на ще один аспект: лише за активної позиції всіх учасників процесу міжнародного співробітництва можна розраховувати на позитивний результат. Тобто на ефективність співпраці суттєво впливають суб’єктивні характеристики осіб, комунікаційні особливості, мережа контактів, уміння вести переговори, зосереджуватися на основних аспектах, системна робота, проактивний підхід та низка інших факторів.

Чітке формулювання проблеми, визначення шляхів її подолання, відповідальних осіб, експертної команди, джерел фінансування, строків виконання, планова та системна реалізація заходів, висвітлення інформації в ЗМІ, залучення громадськості та інших бенефіціарів, очікувані результати, оцінювання ефективності, післяпроектний моніторинг — ось такий приблизний алгоритм ефективної реалізації міжнародного проекту.

Виходячи з викладеного, можна виокремити такі умови забезпечення ефективного міжнародного співробітництва:

  • уникнення дублювання;
  • володіння іноземною мовою (мовами);
  • знання міжнародного етикету та протоколу;
  • критерії оцінювання ефективності;
  • активна участь усіх залучених сторін.

ВСС у співпраці

Повертаючись до досвіду ВСС, звернімося до статистики міжнародно-правового співробітництва установи за 2011—2016 рр.

Загалом за цей період представники суду здійснили низку короткострокових навчальних візитів до Канади, США та країн Європи. На національному рівні представники ВСС провели масштабну роботу, взявши участь у понад 300 різноманітних міжнародних заходах. Безпосередньо в установі проведено більш як 160 міжнародних зустрічей.

Завдяки спільним зусиллям ВСС та міжнародних партнерів у суді було відкрито call-центр, видано інформаційні буклети, на семінарах і тренінгах підвищено кваліфікацію суддів та працівників апарату, на конференціях і круглих столах обговорено ряд важливих питань щодо здійснення судочинства.

Усі ці заходи реалізовані в практичній площині. Так, спільно з міжнародними експертами підготовлені та враховані пропозиції до нового Кримінального процесуального кодексу, Кодексу суддівської етики, посібника для суддів; проведено низку заходів щодо тлумачення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та КПК, вивчено і вдосконалено практику забезпечення захисту прав неповнолітніх на всіх етапах здійснення кримінального провадження.

У межах виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС вивчалася практика протидії торгівлі людьми, запобігання та боротьби з дискримінацією, забезпечення доступу до публічної інформації, захисту персональних даних, гендерні питання тощо.

Учасники навчальних візитів ознайомилися, зокрема, з роботою Ради Європи, ЄСПЛ, Міжнародного кримінального суду, іноземних судових установ, функціонуванням системи «Електронний суд», органів суддівського самоврядування інших країн, дізналися про європейські стандарти здійснення судочинства та механізми забезпечення єдності судової практики.

Крім того, проводилося дослідження практики застосування національними судами рішень ЄСПЛ, обговорювалося виконання рішень Суду проти України та висловлювалися пропозиції. Було вдосконалено комунікацію суду із засобами масової інформації, покращено доступ громадян до установи, обговорено перспективи впровадження системи альтернативного вирішення спорів та розвитку інституту пробації, проаналізовано особливості захисту прав внутрішньо переміщених осіб та здійснення судочинства в умовах конфлікту на сході України.

Отже, за невеликий проміжок часу міжнародні партнери зробили вагомий внесок у розвиток системи судочинства та реалізацію судової реформи в Україні. І, якщо врахувати висловлені пропозиції, цей внесок буде ще ефективнішим.

Меню
Рух справ
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання
Повідомити про корупційне правопорушення