Citizens Reception Rules

 

 

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян

у Вищому спеціалізованому суді України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

 

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ).

 2. Особистий прийом громадян у ВССУ проводять Голова ВССУ та його заступники, керівник апарату ВССУ (посадові особи ВССУ) у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян посадовими особами ВССУ (Графік), затвердженим Головою ВССУ, як правило, у приміщенні приймальні громадян ВССУ (Приймальня) за адресою: просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ. У разі проведення прийому в іншому місці оголошення про це розміщується на веб-сайті ВССУ та інших інформаційних ресурсах.

3. За відсутності посадової особи ВССУ, яка має проводити особистий прийом громадян, особистий прийом проводить уповноважена нею посадова особа, про що відповідний працівник Приймальні повідомляє громадян, які прибули на особистий прийом.

У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою ВССУ громадянин має право подати письмове звернення, яке реєструється та опрацьовується відповідно до Закону України «Про звернення громадян», або зареєструватися на наступний згідно з графіком особистого прийому відповідною посадовою особою ВССУ.

4. Посадові особи ВССУ, які проводять особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про апарат ВССУ, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання судоустрою та статусу суддів, та цим Порядком.

5. Особистий прийом громадян проводиться посадовими особами з питань, віднесених до компетенції ВССУ, за винятком тих, які вирішуються в порядку, встановленому процесуальним законодавством. Дія цього Порядку не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений цивільним процесуальним, кримінальним процесуальним, трудовим законодавством, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень».

6. Інформація про Порядок і Графік розміщується на веб-сайті ВССУ, інших інформаційних ресурсах, в інформаційних кіосках та у приміщенні Приймальні в доступному для вільного ознайомлення місці.

7. Загальна організація роботи щодо проведення особистого прийому громадян у ВССУ покладається на відділ прийому громадян управління документального забезпечення та контролю (Відділ).

8. Під час організації та проведення прийому громадян Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами ВССУ та помічниками суддів ВССУ.

 9. Вхід громадян до приміщення Приймальні є вільним і не потребує оформлення перепустки.

10. Вхід до приміщення Приймальні осіб, які мають при собі зброю, громіздкі речі тощо, перебувають у стані сп’яніння (алкогольного чи наркотичного), що ображає людську гідність і громадську мораль, не допускається.

11. Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості.

12. Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу та Герой Соціалістичної Праці, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, інвалідів війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», учасників бойових дій проводиться першочергово. Цей перелік не є вичерпним.

13. Громадяни можуть зареєструватися на особистий прийом посадовою особою ВССУ особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх та недієздатних осіб на особистий прийом реєструються їх законні представники.

14. Для реєстрації на особистий прийом громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.15. Під час реєстрації на особистий прийом громадяни (їх представники) надають за особистим підписом Заяву щодо особистого прийому (додаток до цього Порядку).

16. Заяву щодо реєстрації на особистий прийом можна подати завчасно в електронному вигляді на веб-сайті ВССУ у розділі «Електронна приймальня».

17. Під час реєстрації на особистий прийом працівник Відділу в автоматизованій системі документообігу суду (АСДС) фіксує прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (а для внутрішньо переміщених осіб адресу, за якою особі може бути вручена офіційна кореспонденція), номери контактних телефонів громадянина чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним. Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

18. У реєстрації на особистий прийом може бути відмовлено у таких випадках:

1) повторне звернення громадянина з одного й того самого питання, що вже опрацьовувалося у ВССУ й на яке надано відповідь по суті або/та офіційну відповідь з повідомленням про припинення розгляду його звернення;

2) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством);

3) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням термінів, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», якщо причини такого пропуску не будуть визнані поважними; 

4) письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

19. Забороняється відмова громадянинові в реєстрації на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

20. Про відмову в реєстрації на особистий прийом та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

21. Особи, які не є громадянами України і перебувають в Україні на законних підставах, користуються таким самим правом на звернення щодо особистого прийому у ВССУ посадовими особами ВССУ, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

22. На особистому прийомі звернення громадянина може бути усним або письмовим.

23. Усне звернення викладається громадянином безпосередньо на особистому прийомі.

24. Якщо вирішити порушене в усному зверненні питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його бажанням надається усна або письмова відповідь.

25. Під час письмового викладу змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою ВССУ, громадяни можуть долучати копії наявних рішень, прийнятих із цих питань, а також інші документи по суті порушуваних питань.

У разі якщо особа з обмеженими фізичними можливостями не може здійснити письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою ВССУ, оформлення такого письмового викладу питань здійснює працівник Відділу.

26. Для участі в особистому прийомі посадовими особами ВССУ громадяни пред’являють документи, що посвідчують особу, а в разі представлення інтересів інших осіб – також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Присутність сторонніх осіб у приміщенні, де проводиться особистий прийом, не допускається.

27. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

28. За результатами особистого прийому громадян посадові особи ВССУ вживають у межах своїх повноважень заходів, передбачених законодавством.

29. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції ВССУ, посадова особа ВССУ роз’яснює, до якого органу державної влади або управління, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, за можливості, сприяє цьому (повідомляє адресу, номер телефону тощо).

30. У разі повторного звернення вивчаються матеріали з порушеного питання, в тому числі архівні, з’ясовуються причини, що викликали таке звернення, надаються відповідні роз’яснення та необхідна допомога в межах компетенції.

31. Повторний прийом з питань, що вже розглядалися в ВССУ, проводиться в тому випадку, якщо порушене питання не було вирішено по суті.

32. Для забезпечення повного роз’яснення порушених громадянином під час особистого прийому питань Відділ може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів апарату ВССУ та помічників суддів, або одержувати від них необхідну інформацію.

33. Заява щодо особистого прийому, письмові та усні звернення громадян (пропозиції, заяви і скарги тощо), подані під час особистого прийому, попередньо розглядаються та реєструються в АСДС для подальшого передання за належністю.

34. На першому аркуші звернення, поданого на особистому прийомі, та на першому аркуші копії цього звернення проставляється штамп відповідного зразка.

35. Облік громадян, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється Відділом.

Контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється відділом контролю управління документального забезпечення та контролю.

36. Облік громадян, яких особисто приймають посадові особи структурних підрозділів ВССУ, та контроль за дотриманням строків розгляду звернень громадян, поданих під час таких прийомів, здійснюється працівником, на якого покладено обов’язки з ведення діловодства у відповідному структурному підрозділі ВССУ.

37. Щодня особистий прийом громадян здійснюється працівниками Відділу в Приймальні у робочі дні:

– з понеділка по четвер з 9.00 до 17.00,

– у п’ятницю з 9.00 до 16.00,

– перерва з 13.00 до 14.00.

Адреса: просп. Повітрофлотський, 28, місто Київ (каб. 2).

 

Contacts:
The court fee